Bericht voor de aandeelhouders

Aankoop/verkoop/overdracht fracties Assuria aandelen

Door de Hoofddirectie van Assuria N.V. is besloten – na verkregen toestemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 21 augustus 2020 – over te gaan tot de uitkering van stockdividend uit de winst over het boekjaar 2019.

Hoe is het stockdividend opgebouwd?

Elk bestaand Assuria-aandeel geeft recht op 1 fractie.
40 fracties geven de houder van de fracties recht  op één (1) nieuw Assuria-aandeel[1]

Aandeelhouders die op basis van het huidige aandelenbezit minder dan 40 fracties of veelvouden van 40 fracties hebben, worden door Assuria in de gelegenheid gesteld om fracties bij te kopen voor het verkrijgen van een nieuw aandeel. Op basis van de waarde van SRD 80,00 per aandeel bedraagt de prijs van een fractie SRD 2,00.

Aandeelhouders die geen gebruik wensen te maken van hun fracties voor het verkrijgen van nieuwe aandelen, mogen deze ten verkoop aanbieden aan derden. Indien gewenst, kan een beroep gedaan worden op Assuria om te bemiddelen bij de totstandkoming van de koop/verkoop van fracties tussen aandeelhouders. Assuria zal zelf geen fracties opkopen.

Uiteraard is het aandeelhouders toegestaan onderling hun fracties te verkopen/over te dragen c.q. van eigenaar te doen wisselen. Een eventueel financieel gedeelte van deze overdracht dient de aandeelhouder zelf onderling af te handelen. Aan de overdragende partij wordt verzocht om ten behoeve van het aandeelhoudersregister de overdracht te melden.

Middels bijgaande formulieren kunnen aandeelhouders de wens kenbaar maken voor:

  • koop van additionele fracties om op het aantal van 40 fracties te komen voor het verkrijgen van een nieuw aandeel;
  • bemiddeling door Assuria bij de gehele of gedeeltelijke verkoop van fracties;
  • het overdragen van hun fracties op naam van de verkrijgende partij.

De periode voor de aankoop, verkoop en overdracht van fracties loopt van 22 augustus t/m 30 september 2020.
Gelieve de volledig ingevulde formulieren binnen de bovenstaande periode in te dienen. Dit kan zowel digitaal als hard copy.
Digitale inlevering geschiedt via het e-mail adres: stockdividend@assuria.sr(zie ook onze website voor de formulieren: www.assuria.sr ).
Hard copy inlevering kan geschieden bij elk gewenst filiaal van Assuria t.a.v. de Finance afdeling met als onderwerp “Assuria Stockdividend”.

Voor meer informatie kunt u bellen op het telefoon nummer 473400 ext. 880 en 691.


[1] Voorbeeld: Aandeelhouder A bezit momenteel 500 aandelen. Dit is equivalent aan: 500 x 1 = 500 fracties.
Te verkrijgen aantal nieuwe aandelen bij uitkering stockdividend: 500 fracties / 40 fracties = 12 aandelen. Rest 20 fracties.